Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unheard
/'ʌn'hə:d/
Jump to user comments
tính từ
 • không nghe thấy, không ai nghe
  • the ship's SOS was unheard
   không ai nghe thấy tiếng cầu cứu của chiếc tàu
 • không nghe phát biểu ý kiến
  • it is unjust to condemn a prisoner unheard
   không nghe một tù nhân biện bạch mà đã kết án là không công bằng
Related search result for "unheard"
Comments and discussion on the word "unheard"