Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
unité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • đơn vị
  • Le chiffre des unités est placé à droite de celui des dizaines
   con số hàng đơn vị đặt ở bên phải con số hàng chục
  • Unité de mesure
   đơn vị đo lường
  • Unité dynamique
   đơn vị lực
  • Unité binaire
   đơn vị nhị nguyên
  • Unité millimasse
   đơn vị phần nghìn khối lượng
  • Unité monétaire
   đơn vị tiền tệ
  • Unité thermique
   đơn vị nhiệt
  • Unité de débit
   đơn vị lưu lượng
  • Unité de masse
   đơn vị khối lượng
  • Unité mécanique
   đơn vị cơ học
  • Unité de défense
   đơn vị bảo vệ
  • Unité centrale de traitement
   bộ xử lý trung tâm của máy điện toán
 • tính đơn chất, tính duy nhất
  • L'unité du pouvoir
   tính đơn nhất của chính quyền
 • sự thống nhất
  • L'unité nationale
   sự thống nhất quốc gia
 • tính nhất quán
  • L'unité d'un roman
   tính nhất quán của một cuốn tiểu thuyết
 • sự nhất trí
  • Unité de vues
   sự nhất trí về quan điểm
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) một triệu frăng
  • ça vaut au moins trois unités
   cái đó ít nhất cũng đáng giá ba triệu frăng
Related search result for "unité"
Comments and discussion on the word "unité"