Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vaquer
Jump to user comments
nội động từ
 • chuyên chú, chăm lo
  • Vaquer à ses affaires
   chăm lo công việc của mình
 • tạm nghỉ, tạm đình
  • Les tribunaux vaquent
   tòa tạm đình
 • (từ cũ, nghĩa cũ) khuyết, trống
  • Poste qui vaque
   chức vị còn khuyết
Related search result for "vaquer"
Comments and discussion on the word "vaquer"