Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vicier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm hỏng, làm ô nhiễm
  • Vicier le goût
   làm hỏng vị giác
  • Fumées qui vicient l'air
   khói làm ô nhiễm không khí
 • (luật học, pháp lý) làm thành không hợp thức
  • Erreur qui vicie un acte
   sự nhầm lẫn làm cho một chứng từ thư không hợp thức
Related search result for "vicier"
Comments and discussion on the word "vicier"