Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
viager
Jump to user comments
tính từ
 • trọn đời
  • Rente viagère
   niên kim trọn đời
danh từ giống đực
 • lợi tức trọn đời
  • en viager
   đổi lấy niên kim trọn đời
  • Vendre sa maison en viager
   bán nhà đổi lấy niên kim trọn đời
Related search result for "viager"
Comments and discussion on the word "viager"