Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
variability
/'veəriəblnis/ Cách viết khác : (variability) /,veəriə'biliti/
Jump to user comments
danh từ
  • tính hay thay đổi; tính hay biến đổi; tính biến thiên
Related search result for "variability"
Comments and discussion on the word "variability"