Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
variable
/'veəriəbl/
Jump to user comments
tính từ
 • có thể thay đổi
 • hay thay đổi; thay đổi, biến thiên
  • variable length
   chiều dài thay đổi
  • variable function
   hàm số biến thiên
  • variable flow
   dòng chảy biến thiên
  • variable wind
   gió hay thay đổi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (địa lý,địa chất) variable zone ôn đới
danh từ
 • (toán học) biến số
 • (hàng hải) gió thay đổi
 • (số nhiều) (hàng hải) vùng (biển) không có gió thường xuyên
Related words
Related search result for "variable"
Comments and discussion on the word "variable"