Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
varicoloured
/'veəri,kʌləd/ Cách viết khác : (varicoloured) /'veəri,kʌləd/
Jump to user comments
tính từ
  • có nhiều màu sắc khác nhau
  • khác nhau về màu
Related search result for "varicoloured"
Comments and discussion on the word "varicoloured"