Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
veteran
/'vetərən/
Jump to user comments
danh từ
 • người kỳ cựu
  • the veterans of the teaching profession
   những người kỳ cựu trong nghề dạy học
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cựu binh
tính từ
 • kỳ cựu
  • a veteran statesman
   một chính khách kỳ cựu
  • a veteran soldier
   lính kỳ cựu
  • veteran troops
   quân đội thiện chiến
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) cựu chiến binh
  • veteran service
   sở cựu chiến binh
Related search result for "veteran"
Comments and discussion on the word "veteran"