Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vet
/vet/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (viết tắt) của veteran
 • (thông tục) thầy thuốc thú y
ngoại động từ
 • (thông tục) khám bệnh, chữa bệnh (cho một con vật)
  • to have a horse vetted
   đem ngựa cho thú y khám bệnh
 • (nghĩa bóng) xem lại, hiệu đính
  • to vet an article
   hiệu đính một bài báo
Related search result for "vet"
Comments and discussion on the word "vet"