Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
voluminous
/və'lju:minəs/
Jump to user comments
tính từ
 • to, to tướng
  • a voluminous parcel
   một gói to
 • gồm nhiều tập
  • a voluminous work
   một tác phẩm gồm nhiều tập
 • viết nhiều sách (nhà văn, tác giả)
 • lùng nhùng (đồ vải...)
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộn thành vòng, cuộn thành lớp
Related words
Related search result for "voluminous"
Comments and discussion on the word "voluminous"