Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
whether
/'we /
Jump to user comments
liên từ
 • có... không, có... chăng, không biết có... không
  • he asked whether it was true
   ông ta hỏi không biết điều đó có đúng không
IDIOMS
 • whether...or
  • dù... hay, hoặc... hoặc
   • whether he likes it or not
    dù nó thích cái đó hay không
   • whether today or tomorrow
    hoặc hôm nay hoặc ngày mai
 • whether or no
  • trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ thế nào
đại từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) một trong hai (vật gì)
Related search result for "whether"
Comments and discussion on the word "whether"