Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wiggle
/'wigl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lắc lư; sự ngọ nguậy
động từ
 • (thông tục) lắc lư; ngọ nguậy
  • to wiggle one's toes
   ngọ nguậy ngón chân
  • keep still! don't wiggle!
   đứng yên, không được ngọ nguậy!
Related words
Related search result for "wiggle"
Comments and discussion on the word "wiggle"