Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
worst
/wə:st/
Jump to user comments
tính từ (cấp cao nhất của bad)
 • xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất
 • độc ác nhất
 • nghiêm trọng nhất
  • the worst fault
   sai lầm nghiêm trọng nhất
 • (y học) ốm yếu nhất
phó từ (cấp cao nhất của badly)
 • xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất
danh từ
 • cái xấu nhất, cái tồi nhất, cái tệ nhất
  • if the worst comes to the worst
   trong trường hợp xấu nhất
  • to be prepared for the worst
   chuẩn bị đợi cái xấu nhất
 • thời kỳ xấu nhất, thời kỳ dữ dội nhất, thời kỳ găng nhất
  • when the plague was at its worst
   khi bệnh dịch hạch ở vào thời kỳ kịch liệt nhất
  • the worst of the storm is over
   lúc dữ dội nhất của cơn bão đã qua
 • sự thua kém
  • to get the worst of it
   thua kém, thất bại
  • to put somebody to the worst
   đánh bại ai
IDIOMS
 • at [the] worst
  • trong tình hình xấu nhất
 • do your worst
  • thì mày cứ thử làm đi (ý thách thức)
ngoại động từ
 • đánh bại, hơn
  • to worst an adversary
   đánh bại đối phương
Related words
Related search result for "worst"
Comments and discussion on the word "worst"