Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wrest
/rest/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vặn mạnh
 • (âm nhạc) chìa khoá lên dây
ngoại động từ
 • (+ from, out of) giật mạnh
  • to wrest a sword out of someone's hand
   giật mạnh thanh kiếm khỏi tay ai
 • vặn mạnh
 • (nghĩa bóng) cố moi ra, cố rút ra
  • to wrest a confession
   cố moi ra một lời thú tội
  • to wrest back
   giành lại (tự do...)
 • làm sai, làm trệch (nghĩa một từ); xuyên tạc, bóp méo (sự thật...)
Related search result for "wrest"
Comments and discussion on the word "wrest"