Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
être
Jump to user comments
nội động từ
  • Je suis un Vietnamien
   tôi là người Việt Nam
  • Il est cinq heures
   bây là năm giờ
 • tồn tại
  • Je pense, donc je suis
   tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại
  • Il est des gens que la vérité effraie
   có những người mà sự thật làm cho hoảng sự
 • thuộc về, là của
  • Ce crayon est à moi
   cái bút chì ấy là của tôi
  • Je suis à Hanoï
   tôi ở Hà Nội
 • đi (về quá khứ)
  • J'ai été à Paris
   tôi đã đi Paris
  • ainsi soit-il
   (tôn giáo) xin được như nguyện, a men
  • ce n'est pas que
   không phải là
  • ce que c'est que de
   đó là như thế đấy
  • c'est à
   đến lượt; đến phần (ai)
  • c'est à qui
   đua nhau mà...
  • comment êtes-vous?
   anh có khỏe không?
  • comme si de rien n'était
   như không xảy ra việc gì cả
  • en être
   tham dự
  • Nous organisons une réception, en serez-vous?
   Chúng tôi tổ chức một buổi tiếp khách, anh có tham dự không?
  • Où en-êtes vous?
   anh đến đâu rồi (khi làm việc gì)
  • est-ce que?
   có... không?
  • Est-ce que vous venez?
   Anh có đến không?
  • être à
   của
  • Ceci est à moi
   cái này của tôi
  • Je suis ici
   tôi ở đây
  • Être à son travail
   đang làm việc
  • Être toujours à se plaindre
   luôn luôn kêu ca
  • C'est à refaire
   phải làm lại
  • être contre
   chống lại
  • être de
   quê ở; của
  • Être de Thanhhoa
   quê ở Thanh Hóa, là người Thanh Hóa
  • Cette comédie est de Molière
   kịch này là của Mô-li-e
  • Cette statue est de marbre
   tượng này làm bằng đá hoa
  • Il est de la police
   ông ta ở trong lực lượng cảnh sát
  • Il est de la famille
   nó là người trong gia đình
  • être de quelque chose à quelqu'un
   có liên quan đến ai về mặt nào
  • être en
   mặc (gì)
  • être pour
   bênh vực (ai); về phía (ai); nghiêng về, tán thành
  • Être pour une politique indépendante
   tán thành một đường lối độc lập
  • Vous avez été pour beaucoup dans sa décision
   anh có phần trách nhiệm lớn trong quyết định của ông ta
  • Nous sommes pour partir
   chúng tôi sắp đi
  • être sans
   không có
  • Être sans le sou
   không có đồng xu dính túi
  • il n'est que de
   tốt nhất là; chỉ cần
  • j'en suis pour ce que j'ai dit
   tôi giữ ý kiến của tôi
  • je n'y suis pour rien
   tôi không liên quan gì đến việc ấy
  • l'être
   bị vợ lừa, bị mọc sừng
  • n'en être pas à
   không bị ràng buộc bởi, không bị hạn chế bởi
  • ne savoir plus où l'on en est
   luống cuống lắm, lúng túng lắm
  • n'est-ce-pas?
   có phải không?
  • n'être plus
   không còn nữa, chết rồi
  • où en êtes-vous donc?
   anh tin thế ư?
  • où en sommes-nous?
   có thể thế ư? có lẽ nào thế?
  • si ce n'était
   nếu không phải vì
  • s'il en est ainsi
   nếu thực như thế
  • si j'étais de; si j'étais que de
   nếu tôi ở địa vị ấy
  • soit dit entre nous
   nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi
  • y être
   hiểu
  • Vous y êtes?
   anh hiểu chưa? anh xong chưa?
  • Où en êtes-vous?
   anh đến đâu rồi?
danh từ giống đực
 • (triết học) tồn tại
 • (triết học) bản thể
  • Le rapport de la pensée à l'être
   sự quan hệ giữa tư tưởng và bản thể
 • bản thân
  • Emu jusqu'au fond de l'être
   cảm động đến tận đáy lòng (của bản thân)
 • vật
  • Les êtres vivants
   sinh vật
 • người
  • Un seul être vous manque
   đối với anh chỉ thiếu một người
Related words
Related search result for "être"
Comments and discussion on the word "être"