Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ói
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (đph) đg. Nh. Nôn mửa. Tức ói máu (đph). Tức uất lên.
  • t. Nhiều quá, thừa ra : Còn ói việc ; Còn ói ngô khoai.
Related search result for "ói"
Comments and discussion on the word "ói"