Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
classique
Jump to user comments
tính từ
 • dùng trong lớp học, giáo khoa
  • Livre classique
   sách giáo khoa
 • cổ điển
  • Ouvrage devenu classique
   tác phẩm trở thành cổ điển
danh từ giống đực
 • nhà văn cổ điển; tác giả cổ điển
 • nhạc cổ điển
 • sách giáo khoa
Related search result for "classique"
Comments and discussion on the word "classique"