Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
adorer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tôn thờ
 • yêu tha thiết
 • (thân mật) mê
  • Il adore la musique
   anh ấy mê âm nhạc
  • Elle adore faire la sieste
   cô ta mê ngủ trưa
  • adorer le veau d'or
   tôn thờ của cải, quý chuộng của cải
Related search result for "adorer"
Comments and discussion on the word "adorer"