Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
arbitraire
Jump to user comments
tính từ
 • tùy tiện; võ đoán
  • Choix arbitraire
   sự lựa chọn tùy tiện
  • Arrestation arbitraire
   sự bắt giam trái pháp luật
 • độc đoán
  • Mesures arbitraires
   biện pháp độc đoán
danh từ giống đực
 • tính tùy tiện, tính võ đoán
 • sự độc đoán
Related search result for "arbitraire"
Comments and discussion on the word "arbitraire"