Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abaissement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự hạ, sự giảm, sự rút xuống
  • L'abaissement du prix
   sự hạ giá
  • L'abaissement d'un store
   sự hạ một bức mành
  • L'abaissement de l'eau
   nước rút
  • L'abaissement d'une perpendiculaire sur un plan
   (toán) sự hạ một đường vuông góc xuống một mặt phẳng
  • L'abaissement de la température/de la valeur d'une monnaie
   sự giảm nhiệt độ/giá trị đồng tiền
 • sự suy vi, sự suy đồi
  • L'abaissement de la littérature
   sự suy đồi của văn học.
 • sự hạ uy thế
  • L'abaissement des couches privilégiées de la société
   sự hạ uy thế các tầng lớp có đặc quyền trong xã hội.
 • sự hạ mình
  • Abaissement volontaire
   sự tự ý hạ mình.
Related search result for "abaissement"
Comments and discussion on the word "abaissement"