Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abidance
/ə'baidəns/
Jump to user comments
danh từ
  • sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng
    • abidance by rules
      sự tôn trọng luật lệ, sự tuân theo luật lệ
  • (+ in) sự tồn tại; sự kéo dài
Related search result for "abidance"
Comments and discussion on the word "abidance"