Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
absolu
Jump to user comments
tính từ
 • tuyệt đối, triệt để
  • Valeur absolue
   giá trị tuyệt đối
  • Une confiance absolue dans l'avenir
   sự tin tưởng tuyệt đối vào tương lai
  • Silence absolu
   sự im lặng tuyệt đối
  • Majorité absolue
   đa số tuyệt đối
 • chuyên chế, độc đoán
  • Monarchie absolue
   quân chủ chuyên chế
  • Roi absolu
   ông vua độc đoán
  • Ton absolu
   giọng độc đoán
 • (hóa học) nguyên chất
  • Alcool absolu
   rượu nguyên chất.
danh từ giống đực
 • cái tuyệt đối, điều tuyệt đối
  • dans l'absolu
   một cách tuyệt đối
Related search result for "absolu"
Comments and discussion on the word "absolu"