Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tuyệt đối
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • absolu.
  • Chân lí tuyệt đối
   vérité absolue;
  • Giá trị tuyệt đối
   (toán học) valeur absolue;
  • Cấm tuyệt đối
   défense absolue.
Related search result for "tuyệt đối"
Comments and discussion on the word "tuyệt đối"