Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
advantage
/əb'vɑ:ntidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi
  • to be of great advantage to
   có lợi lớn cho
  • to take advantage of an opportunity
   lợi dụng cơ hội
  • to take advantage of somebody
   lợi dụng ai
  • to turn something into advantage
   khai thác sử dụng cái gì
  • to the best advantage
   cho có nhất
 • thế lợi
  • to gain (get) an advantage over somebody
   giành được thế lợi hơn ai
  • to have the advantage of somebody
   có thể lợi hơn ai
IDIOMS
 • to take somebody at advantage
  • bất ngờ chộp được ai, thình lình chộp được ai
ngoại động từ
 • đem lợi ích cho, có lợi cho, mang thuận lợi cho
 • giúp cho; thúc đẩy, làm cho tiến lên
Related words
Related search result for "advantage"
Comments and discussion on the word "advantage"