Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
afloat
/ə'flout/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
 • nổi lênh đênh (trên mặt nước), lơ lửng (trên) không)
 • trên biển, trên tàu thuỷ
  • life afloat
   cuộc sống trên biển
 • ngập nước
  • the ship sank slowly until the decks were afloat
   con tàu chìm dần cho tới khi ngập nước
 • lan truyền đi (tin đồn)
  • there is a rumour afloat that
   có tin đồn rằng
 • thịnh vượng, hoạt động sôi nổi
  • concern is now fairly afloat
   công việc kinh doanh hiện nay rất thịnh vượng
 • hết nợ, sạch mợ, không mắc nợ ai
 • đang lưu hành
 • không ổn định, trôi nổi
Related search result for "afloat"
Comments and discussion on the word "afloat"