Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
alpin
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) núi An-pơ
  • Chaîne alpine
   dãy núi An-pơ
 • (thực vật học) ở núi cao
  • Plantes alpines
   cây núi cao
 • leo núi
  • Club alpin
   câu lạc bộ những người leo núi
Related search result for "alpin"
Comments and discussion on the word "alpin"