Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
amateur
Jump to user comments
tính từ
 • ham thích
  • Amateur de tableaux
   ham thích tranh
 • không chuyên, nghiệp dư
  • Photographe amateur
   người chơi ảnh không chuyên
 • (thân mật) muốn mua, định mua
danh từ giống đực
 • người ham thích
 • kẻ chơi không chuyên
 • (nghĩa xấu) kẻ làm việc theo lối tài tử (không nhiệt tình, không đến nơi đến chốn)
  • Travailler en amateur
   làm việc theo lối tài tử
 • (thân mật) người muốn mua, người định mua
Related search result for "amateur"
Comments and discussion on the word "amateur"