Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
anonyme
Jump to user comments
tính từ
 • vô danh, khuyết danh
  • Société anonyme
   công ty vô danh, công ty nặc danh
  • Ecrit anonyme
   tác phẩm khuyết danh
  • L'auteur anonyme d'une chanson de geste
   tác giả vô danh của một anh hùng ca
 • giấu tên; nặc danh
  • Lettre anonyme
   thư nặc danh
  • Un coup de téléphone anonyme
   cú điện thoại nặc danh
 • không có gì đặc biệt, không độc đáo, vào hoàn cảnh nào cũng hợp
Related words
Related search result for "anonyme"
Comments and discussion on the word "anonyme"