Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
aport
/ə'pɔ:t/
Jump to user comments
phó từ
  • (hàng hải) ở phía bên trái tàu, về phía bên trái tàu
Related search result for "aport"
Comments and discussion on the word "aport"