Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
aboard
/ə'bɔ:d/
Jump to user comments
phó từ
 • trên tàu, trên boong tàu, trên thuyền, trên xe lửa; trên máy bay
  • to go aboard
   lên tàu, lên boong
 • dọc theo; gần, kế
  • close (hard) aboard
   nằm kế sát
  • to keep the land aboard
   đi dọc theo bờ
  • all aboard!
   đề nghị mọi người lên tàu!
  • to fall aboard of a ship
   va phải một chiếc tàu khác
giới từ
 • lên trên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay...)
  • to go aboard a ship
   lên tàu
  • to travel aboard a special train
   đi du lịch trên một chuyến xe lửa đặc biệt
Related words
Related search result for "aboard"
Comments and discussion on the word "aboard"