Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary
bài diễn văn
Jump to user comments
noun  
  • speech; address
    • bài diễn văn khai mạc
      Opening address
Related search result for "bài diễn văn"
Comments and discussion on the word "bài diễn văn"