Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bước tiến
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • progrès
  • Bước tiến về nông nghiệp
   progrès en agriculture
 • avance
  • Bước tiến của một đạo quân
   avance d'une armée
Related search result for "bước tiến"
Comments and discussion on the word "bước tiến"