Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
regret
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự thương tiếc, sự luyến tiếc.
  • Le regret du passé
   sự luyến tiếc quá khứ.
 • sự hối tiếc; sự tiếc
  • Regret d'une faute
   sự hối tiếc một lỗi lầm
  • J'ai le regret de ne pouvoir vous recevoir aujourd'hui
   tôi tiếc là không tiếp được anh hôm nay.
 • điều hối tiếc, điều tiếc
  • Être rongé de regrets
   bị giày vò vì hối tiếc
  • à regret
   miễn cưỡng, bất đắc dĩ
  • tous mes regrets
   rất tiếc là không làm gì được
Related search result for "regret"
Comments and discussion on the word "regret"