Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cri
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tiếng kêu, tiếng la, tiếng thét, tiếng hô; tiếng
  • Le cri des enfants
   tiếng kêu của trẻ em
  • Le cri de la colère
   tiếng thét của giận dữ
  • Le cri du corbeau
   tiếng (kêu của con) quạ
  • Le cri de la lime
   tiếng giũa
 • tiếng gọi
  • Le cri de la conscience
   tiếng gọi của lương tâm
 • tiếng rao hàng
  • Les cris de Paris
   tiếng rao hàng ở Pa-ri
 • à cor et à cri+ xem cor 1
  • à grands cris
   ầm ĩ
  • Réclamer à grands cris
   khăng khăng đòi
  • cri de guerre
   tiếng hô ra trận
  • dernier cri
   xem dernier
  • jeter les hauts cris; pousser les hauts cris
   phản đối kịch liệt
Related words
Related search result for "cri"
Comments and discussion on the word "cri"