Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bốn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • quatre
  • Bốn mùa
   les quatre saisons
 • quatrième
  • ở gác bốn
   habiter au quatrième étage
  • ba bề bốn bên
   de toutes parts
  • bốn dài hai ngắn
   (thông tục) le cercueil
  • bốn là
   quatrièmement; quarto
  • bốn năm một lần
   quadriennal
  • Hội bốn năm một lần
   fête quadriennale
  • câu thơ bốn nhịp
   tétramètre
  • chẻ bốn
   (thực vật học) quadrifide
  • chia bốn
   (thực vật học) quadriparti
  • chính quyền bộ bốn
   (sử học) tétrarchie
  • chuỗi bốn âm
   (âm nhạc) tétracorde
  • có bốn âm tiết
   (âm nhạc) tétrasyllabique
  • có bốn cạnh
   (toán học) quadrilatéral
  • có bốn chiều
   quadridimensionnel
  • có bốn cột hiên
   tétrastyle
  • có bốn cực
   quadripolaire
  • có bốn góc
   (toán học) quadrangulaire
  • có bốn hàng cột
   (kiến trúc) tétrastique
  • có bốn lá
   (thực vật học) quadrifolié
  • có bốn mang
   (động vật học) tétrabranche
  • có bốn mặt
   (toán học) tétraèdre; tétraédrique
  • có bốn ngón
   (động vật học) tétradactyle
  • có bốn nguyên tử
   (vật lý học) tétratomique
  • có bốn sừng
   (động vật học) tétracère
  • cổng bốn cửa
   (sử học) tétrapyle
  • gấp bốn
   quadruple
  • gồm bốn đốt
   (động vật học) tétramère
  • hoa bốn cánh
   (kiến trúc) quadrilobe
  • lớp bốn
   quatrième; classe de quatrième
  • máy bay bốn động cơ
   quadrimoteur
  • máy bay bốn động cơ phản lực
   quadriréacteur
  • nhịp bốn-tám
   (âm nhạc) quatre-huit
  • nhóm bốn
   (ngôn ngữ học) quadriel
  • ống bốn cực
   tétrode
  • quãng bốn
   (âm nhạc) quarte
  • quý bốn tháng
   (kế toán) quadrimestre
  • tác phẩm bộ bốn
   (văn học) tétralogie
  • tăng gấp bốn
   quadrupler
  • thuyền bốn hàng chèo
   (sử học) quadrirème
  • từ bốn âm tiết
   (ngôn ngữ học) quadrisyllabe
  • xe bốn bánh
   quadricycle
Related search result for "bốn"
Comments and discussion on the word "bốn"