Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
basket
/'bɑ:skit/
Jump to user comments
danh từ
 • cái rổ, cái giỏ, cái thúng
  • fish basket
   giỏ đựng cá
  • a basket of eggs
   một rổ trứng
 • tay cầm của roi song; roi song; roi mây
 • (định ngữ) hình rổ, hình giỏ
 • (định ngữ) bằng song, bằng mây
IDIOMS
 • like a basket of chips
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (đùa cợt) rất có duyên, rất dễ thương
 • the pick of the basket
  • những phần tử ưu tú; cái chọn lọc nhất, cái ngon nhất, cái ngon lành nhất
ngoại động từ
 • bỏ vào rổ, bỏ vào giỏ, bỏ vào thùng
Related words
Related search result for "basket"
Comments and discussion on the word "basket"