Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
biên nhận
Jump to user comments
noun  
 • Receipt
  • biên nhận một món tiền
   to receipt a sum of money
  • thủ kho biên nhận hàng
   the storekeeper receipted the goods
  • giấy biên nhận
   a receipt
Related search result for "biên nhận"
Comments and discussion on the word "biên nhận"