Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chit
/tʃit/
Jump to user comments
danh từ
 • đứa bé, đứa trẻ, trẻ con
 • người đàn bà nhỏ bé, người đàn bàn mảnh dẻ
IDIOMS
 • a chit of a girl
  • con ranh con, con oắt con
danh từ
 • mầm, manh nha
danh từ+ Cách viết khác : (chitty)
 • giấy phép
 • giấy chứng nhận, chứng chỉ
 • phiếu thanh toán
 • giấy biên nhận, giấy biên lai
 • thư ngắn
IDIOMS
 • farewell chit
  • (quân sự), (từ lóng) giấy về nghỉ phép
Related words
Related search result for "chit"
Comments and discussion on the word "chit"