Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
release
/ri'li:s/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giải thoát, sự thoát khỏi (điều lo lắng, sầu muộn, bệnh tật...)
 • sự thả, sự phóng thích
  • a release of war prisoners
   sự phóng thích tù binh
 • sự phát hành (cuốn sách, bản tin); sự đưa ra bàn (một loại ô tô mới...)
 • giấy biên lai, giấy biên nhận
 • (pháp lý) sự nhượng lại; giấy nhượng lại
 • (vật lý) sự tách ra, sự nhả ra, sự giải phóng
  • energy release
   sự giải phóng năng lượng
 • (kỹ thuật) cái ngắt điện
 • (kỹ thuật) sự cắt, sự tháo ra
 • (quân sự) sự ném, sự thả, sự cắt (bom); sự mở (dù)
 • sự giải ngũ, sự phục viên
 • (hoá học) sự bay ra, sự thoát ra (hơi)
ngoại động từ
 • làm nhẹ, làm bớt, làm thoát khỏi (đau đớn, sầu muộn, bệnh tật...)
 • tha, thả, phóng thích
  • to release a prisoner
   tha một người tù
 • miễn, tha (nợ...), giải thoát
  • to release a debt
   miễn cho một món nợ
  • to release someone from his promise
   giải ước cho ai
 • phát hành (cuốn phim, bản tin...); đăng (tin); đưa ra bán (một loại ô tô mới...)
  • to release a new film
   phát hành một cuốn phim mới
 • (pháp lý) nhường, nhượng
 • (vật lý) cắt dòng
 • (kỹ thuật) nhả khớp, tháo ra, tách ra, cắt mạch
  • to release the brake
   nhả phanh
 • (quân sự) ném, thả, cắt (bom); mở (dù)
 • (quân sự) cho giải ngũ, cho phục viên
 • (hoá học) làm bay ra, làm thoát ra (hơi)
Related search result for "release"
Comments and discussion on the word "release"