Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bound
/baund/
Jump to user comments
danh từ
 • biên giới
 • (số nhiều) giới hạn; phạm vi; hạn độ
  • out of bounds
   ngoài phạm vi, ngoài giới hạn (đã được quy định)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cấm vào (khu vực)
  • to put bounds to
   quy định giới hạn cho, quy định phạm vi cho
ngoại động từ
 • giáp giới với; là biên giới của
 • vạch biên giới
 • quy định giới hạn cho
 • (nghĩa bóng) hạn chế, tiết chế
danh từ
 • sự nảy lên; sự nhảy lên, sự nhảy vọt lên
 • cú nảy lên, động tác nhảy vọt lên
  • to advance by leaps and bound
   tiến nhảy vọt
nội động từ
 • nảy bật lên; nhảy lên
tính từ
 • sắp đi, đi, đi hướng về
  • this ship is bound for China
   tàu này (sắp) đi Trung quốc
  • homeward bound
   trở về nước (tàu thuỷ)
IDIOMS
 • to be bound up with
  • gắn bó với
   • the peasantry is bound up with the working class
    giai cấp nông dân gắn bó với giai cấp công nhân
 • to be bound to
  • nhất định, chắc chắn
 • to be bound to win
  • nhất định thắng
   • to be bound to succeed
    chắc chắn thành công
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bind
Related search result for "bound"
Comments and discussion on the word "bound"