Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
record
/'rekɔ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • (pháp lý) hồ sơ
  • to be on record
   được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã được ghi vào hồ sơ)
  • it is on record that...
   trong sử có ghi chép rằng...
 • biên bản
 • sự ghi chép
 • (số nhiều) văn thư; (thương nghiệp) sổ sách
 • di tích, đài, bia, vật kỷ niệm
 • lý lịch
  • to have a clean record
   có lý lịch trong sạch
 • (thể dục,thể thao) kỷ lục
  • to break (beat) a record
   phá kỷ lục
  • to achieve a record
   lập (đạt) một kỷ lục mới
  • to hold a record
   giữ một kỷ lục
  • world record
   kỷ lục thế giới
 • đĩa hát, đĩa ghi âm
 • (định ngữ) cao nhất, kỷ lục
  • a record output
   sản lượng kỷ lục
  • at record speed
   với một tốc độ cao nhất
IDIOMS
 • to bear record to something
  • chứng thực (xác nhận) việc gì
 • to keep to the record
  • đi đúng vào vấn đề gì
 • off the record
  • không chính thức
 • to travel out of the record
  • đi ra ngoài đề[ri'kɔ:d]
ngoại động từ
 • ghi, ghi chép
  • to record the proceeding of an assembly
   ghi biên bản hội nghị
 • thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
 • chỉ
  • the thermometer records 32 o
   cái đo nhiệt chỉ 32o
 • (thơ ca) hót khẽ (chim)
IDIOMS
 • to record one's vote
  • bầu, bỏ phiếu
Related search result for "record"
Comments and discussion on the word "record"