Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
biến chất
Jump to user comments
verb  
 • To degenerate
  • rượu đã biến chất
   the alcohol has degenerated
adj  
 • Degenerate
  • phần tử thoái hoá và biến chất
   the retrograde and degenerate elements
Related search result for "biến chất"
Comments and discussion on the word "biến chất"