Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
knew
/nou/
Jump to user comments
động từ knew; known
 • biết; hiểu biết
  • to know about something
   biết về cái gì
  • to know at least three languages
   biết ít nhất ba thứ tiếng
  • to know how to play chess
   biết đánh cờ
 • biết, nhận biết; phân biệt được
  • to know somebody at once
   nhận biết được ai ngay lập tức
  • to know one from another
   phân biệt được cái này với cái khác
 • biết, quen biết
  • to know by sight
   biết mặt
  • to know by name
   biết tên
  • to get to know somebody
   làm quen được với ai
 • ((thường) + of) biết, biết tin, biết rõ về
  • do you know of his return?
   anh đã biết tin ông ta trở về chưa?
  • I know of an excellent restaurant near here
   tôi biết gần đây có một tiệm ăn rất tốt
 • đã biết mùi, đã trải qua
  • to know misery
   đã trải qua cái cảnh nghèo khổ
 • (kinh thánh) đã ăn nằm với (một người đàn bà)
IDIOMS
 • all one knows
  • (thông tục) (với) tất cả khả năng của mình, (với) tất cả sự hiểu biết của mình; hết sức mình
   • to try all one knows
    cố gắng hết sức mình, thử làm với tất cả khả năng của mình
 • before you know where you are
  • (thông tục) ngay, không chậm trễ, trong chốc lát, một cách nhanh chóng
 • to know black from white
 • to know chalk from cheese
 • to know a hawk from a handsaw
 • to know one's way about
  • biết rõ sự tình; biết phân biệt trắng đen; biết cặn kẽ, biết rõ ngọn ngành
 • to know better
  • (xem) better
   • I know better [than that]
    tôi biết thừa đi rồi, tôi còn biết rõ hơn thế nữa kia
 • to know better than...
  • không ngốc mà lại...
 • to know one's own business
  • không dính vào việc của người khác
 • to know something (somebody) as a person knows his ten fingers; to know something (somebody) as well as a beggar knows his bag; to know something (somebody) like a book; to know something (somebody) like the palm of one's hands
  • biết cặn kẽ cái gì (ai); biết rõ cái gì (ai) như lòng bàn tay mình
 • to know one's own mind
  • biết rõ ý định của mình; kiên quyết, không dao động
 • to know what one is about
  • biết phải làm gì; hành động một cách khôn ngoan
 • not to know what from which
  • không biết cái gì với cái gì
 • to know everything is to know nothing
  • (tục ngữ) cái gì cũng biết là không biết cái gì cả
 • not that I know of
  • theo tôi biết thì không
danh từ (thông tục)
 • to be in the know biết rõ sự việc, biết rõ vấn đề; biết điều mà mọi người chưa biết
Related search result for "knew"
Comments and discussion on the word "knew"