Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bracket
/'brækit/
Jump to user comments
danh từ
 • (kiến trúc) côngxon, rầm chia
 • dấu ngoặc đơn; dấu móc; dấu ngoặc ôm
  • to put between brackets
   để trong ngoặc đơn; để trong móc; để trong dấu ngoặc ôm
 • (quân sự) giá đỡ nòng (súng đại bác)
 • (quân sự) khoảng cách giữa hai phát đạn trên và dưới (mục tiêu) để quan trắc
IDIOMS
 • income bracket
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người đóng thuế xếp theo thu hoạch
ngoại động từ
 • gộp lại trong dấu ngoặc; đặt trong dấu ngoặc
 • xếp (hai hay nhiều người) đồng hạng
  • A and B were bracketed for the fierst prize
   A và B đều được xếp vào giải nhất
 • (quân sự) bắn hai phát đạn trên và dưới (mục tiêu) để quan trắc
Related search result for "bracket"
Comments and discussion on the word "bracket"