Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bulging
/'bʌldʤin/ Cách viết khác : (bulgy) /'bʌldʤ/
Jump to user comments
tính từ
 • lồi ra, phồng ra, phình lên
  • bulging eyes
   mắt lồi ra, mắt ốc nhồi
  • bulging cheeks
   má phình lên, má bầu
Related words
Related search result for "bulging"
Comments and discussion on the word "bulging"