Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
cà nhắc
Jump to user comments
verb  
 • To limp
  • chân đau cứ phải cà nhắc
   to have to limp because of hurting foot
  • trâu què đi cà nhắc
   the buffalo had a limp from a broken leg
Related search result for "cà nhắc"
Comments and discussion on the word "cà nhắc"