Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
aim
/eim/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhắm, sự nhắm
  • to take aim
   nhắm, nhắm, nhắm bắn
 • đích (để nhắm bắn)
 • mục đích, mục tiêu, ý định
  • to miss one's aim
   bắn trật đích; không đạt mục đích
  • to attain one's aim
   đạt mục đích
ngoại động từ
 • nhắm, nhắm, chĩa
  • to aim one's gun at the enemy
   chĩa súng vào quân thù, nhắm bắn quân thù
  • this measure was aimed at him
   biện pháp đó là để nhắm chống lại hắn, biện pháp đó chống vào hắn
 • giáng, nện, ném
  • to aim a stone at somebody
   ném một cục đá vào ai
  • to aim a blow at somebody
   giáng cho ai một quả đấm
 • hướng vào, tập trung vào, xoáy vào
  • to aim one's efforts at something
   hướng mọi cố gắng vào việc gì
nội động từ
 • nhắm, nhắm
  • to aim at somebody
   nhắm vào ai; nhắm bắn ai
 • nhắm mục đích, có ý định, ngấp nghé, mong mỏi
  • to aim higher
   nhắm một cái gì cao hơn, mong mỏi cái gì cao hơn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) định, cố gắng
Related search result for "aim"
Comments and discussion on the word "aim"