Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recognise
/'rekəgnaiz/ Cách viết khác : (recognise) /'rekəgnaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • công nhận, thừa nhận, chấp nhận
  • to recognize a government
   công nhận một chính phủ
 • nhìn nhận
  • to recognize a far remote relation
   nhìn nhận một người bà con xa
 • nhận ra
  • to recognize an old acquaintance
   nhận ra một người quen cũ
  • to recognize someone by his walk
   trông dáng đi của một người nào mà nhận ra được
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấp nhận cho (một đại biểu) phát biểu
Related search result for "recognise"
Comments and discussion on the word "recognise"