Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
accept
/ək'sept/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhận, chấp nhận, chấp thuận
  • to accept a proposal
   chấp nhận một đề nghị
  • to accept a present
   nhận một món quà
  • to accept an invitation
   nhận lời mời
 • thừa nhận
  • to accept a truth
   thừa nhận một sự thật
 • đảm nhận (công việc...)
 • (thương nghiệp) chịu trách nhiệm về; nhận thanh toán (hoá đơn, hối phiếu...)
Related search result for "accept"
Comments and discussion on the word "accept"